لوگونومی
عیوض زاده

امیر عباس عیوض زاده

گرافیست و مدرس دوره‌های فتوشاپ، ایلوستریتور، ایندیزاین، کورل

امیرعباس عیوض زاده یکی از مشاوران و پژوهشگران خبره و کاردان است که در زمینه های مختلف از جمله تحقیق، توسعه و آموزش نرم افزارهای گرافیک و پیش از چاپ شرکت ادوبی (Adobe)، مدیریت تبلیغات و بازاریابی، و تدریس، در دانشگاه ها فعالیت دارد. امیرعباس عیوض زاده در سال 1352 در تهران به دنیا آمد. وی پس از سال ها تحصیل در رشته های مختلف از جمله مدیریت بازرگانی و گذراندن دوره های آموزشی متعدد، نظیر نرم افزارهای Adobe، اکنون به عنوان یکی از اساتید پیشرو ، باتجربه و متخصص، به فعالیت های حرفه ای در زمینه طراحی گرافیک، و بازاریابی دیجیتالی مشغول است به طوریکه کمتر فردی نظیر او در این حوزه کاری تا این حد کسب تجربه و تخصص پیدا کرده است.

آشنایی بیشتر ...

دوره جامع فتوشاپ Adobe Photoshop 2021 از مبتدی تا حرفه‌ای

جستجو دروس
10 دقیقهدرس اول: Vector vs. Bitmap Graphics
آموزش متنی

Vector vs. Bitmap Graphics

Introduction

Pixels

15 دقیقهدرس دوم: Image Resolution
آموزش متنی

Image Resolution

Introduction

Image Size-Dimensions-PPI-Resample

13 دقیقهدرس سوم: Interferences-Panels-Preferences
آموزش متنی

Interferences-Panels-Preferences

Introduction

Tools/Control Panel/Units/Increments/Guides/Undo

13 دقیقهدرس چهارم: New Document
آموزش متنی

New Document

Introduction

Move Tool- Artboard - Art Board Tool

26 دقیقهدرس پنجم: Color Theory
آموزش متنی

Color Theory

Working with Colors

RGB/CMYK

15 دقیقهدرس ششم: Gamut (Identify Non-Printing Colors)
آموزش متنی

Gamut (Identify Non-Printing Colors)

Working with Colors

11 دقیقهدرس هفتم: Saving Colors - Swatches
آموزش متنی

Saving Colors - Swatches

Working with Colors

9 دقیقهدرس هشتم: Eyedropper Tool
آموزش متنی

Eyedropper Tool

Working with Colors

29 دقیقهدرس نهم: Color Modes
آموزش متنی

Color Modes

Image Color Basics

Bitmap – Grayscale -Duotone – Indexed – LAB – RGB – CMYK – Multi Channel 8-16-32 Bit

13 دقیقهدرس دهم: Grid and Guideline
آموزش متنی

Grid and Guideline

Guidelines

Grid & Guide

7 دقیقهدرس یازدهم: Canvas Size
آموزش متنی

Canvas Size

Image Editing

Image and Canvas Size

16 دقیقهدرس دوازدهم: Crop Tools
آموزش متنی

Crop Tools

Image Editing

Crop and Perspective Crop Tool Straighten Photos

5 دقیقهدرس سیزدهم: Slice Tool
آموزش متنی

Slice Tool

Image Editing

6 دقیقهدرس چهاردهم: Image Rotation
آموزش متنی

Image Rotation

Image Editing

6 دقیقهدرس پانزدهم: Crop, Trim, Reveal all
آموزش متنی

Crop, Trim, Reveal all

Image Editing

4 دقیقهدرس شانزدهم: Crop and Straighten Photos
آموزش متنی

Crop and Straighten Photos

Image Editing

20 دقیقهدرس هفدهم: Photoshop File Formats
آموزش متنی

Photoshop File Formats

Saving Your Work

Benefits and Uses of Formats: psd/tiff/jpg/png …

27 دقیقهدرس هجدهم: Brush/Pencil/ Eraser (1)
آموزش متنی

Brush/Pencil/ Eraser (1)

Painting

Paint Tools

18 دقیقهدرس نوزدهم: Brush/Pencil/ Eraser (2)
آموزش متنی

Brush/Pencil/ Eraser (2)

Painting

Paint Tools

16 دقیقهدرس بیستم: Eraser
آموزش متنی

Eraser

Painting

Paint Tools

5 دقیقهدرس بیست و یکم: Tool Presets
آموزش متنی

Tool Presets

Painting

Saving Tool Settings

7 دقیقهدرس بیست و دوم: Working with Tablets
آموزش متنی

Working with Tablets

Painting

Working with Pen and Tablets

19 دقیقهدرس بیست و سوم: Working with Pattern
آموزش متنی

Working with Pattern

Painting

12 دقیقهدرس بیست و چهارم: Gradient
آموزش متنی

Gradient

Painting

Linear/Radial/Angled…

7 دقیقهدرس بیست و پنجم: Art History Brush Tool
آموزش متنی

Art History Brush Tool

Painting

22 دقیقهدرس بیست و ششم: Selection Tool
آموزش متنی

Selection Tool

Basic Selection Techniques

Marquee/Lasso/Magic Wand/Quick Selection

10 دقیقهدرس بیست و هفتم: Modifying Selection
آموزش متنی

Modifying Selection

Basic Selection Techniques

7 دقیقهدرس بیست و هشتم: Color Range
آموزش متنی

Color Range

Basic Selection Techniques

Making Selection Based on Color

8 دقیقهدرس بیست و نهم: Quick Mask Mode
آموزش متنی

Quick Mask Mode

Basic Selection Techniques

5 دقیقهدرس سی ام: Focus Area
آموزش متنی

Focus Area

Basic Selection Techniques

6 دقیقهدرس سی و یکم: Select Subject
آموزش متنی

Select Subject

Basic Selection Techniques

7 دقیقهدرس سی و دوم: Introduction
آموزش متنی

Introduction

Working with Layers

Layer Concepts - Creating - Modifying - Controlling

7 دقیقهدرس سی و سوم: Transparency
آموزش متنی

Transparency

Working with Layers

Opacity and Fill

13 دقیقهدرس سی و چهارم: Merge Layers
آموزش متنی

Merge Layers

Working with Layers

Merge Layers – Merge Visible – Flatten Image

9 دقیقهدرس سی و پنجم: Layer Styles (Patterns/Gradients/Fills)

Layer Styles (Patterns/Gradients/Fills)

Working with Layers

Layer Specific Styles Such as Patterns/Gradients/Fills

9 دقیقهدرس سی و ششم: Layer Groups

Layer Groups

Working with Layers

Organizing Layers

11 دقیقهدرس سی و هفتم: Aligning - Distributing Layers

Aligning - Distributing Layers

Working with Layers

Positioning - Smart Guides

8 دقیقهدرس سی و هشتم: Clipping Masks

Clipping Masks

Working with Layers

Masking Using Layers

16 دقیقهدرس سی و نهم: Layer Types

Layer Types

Working with Layers

Clipping Mask - Layer Mask - Vector Mask - Filter Mask

5 دقیقهدرس چهلم: Kind and Filter Layers

Kind and Filter Layers

Working with Layers

6 دقیقهدرس چهل و یکم: Layers

Layers

Working with Layers

Opacity/Fill

17 دقیقهدرس چهل و دوم: Layer Mask

Layer Mask

Working with Layers

Non-Destructive/Paintable Masks

14 دقیقهدرس چهل و سوم: Auto Align Layers

Auto Align Layers

Working with Layers

9 دقیقهدرس چهل و چهارم: Auto Blend Layers

Auto Blend Layers

Working with Layers

8 دقیقهدرس چهل و پنجم: Adjustment Layer

Adjustment Layer

Working with Layers

Apply Non-Destructive Edits Such as Level, Hue/Saturatio

14 دقیقهدرس چهل و ششم: Select and Mask

Select and Mask

Working with Layers

Cutting Out Hair/Fur/Foliage/Refine Edge Brush Tool

10 دقیقهدرس چهل و هفتم: Photomerge

Photomerge

Working with Layers

5 دقیقهدرس چهل و هشتم: Frame Tool

Frame Tool

Working with Layers

8 دقیقهدرس چهل و نهم: Sky Replacement

Sky Replacement

Working with Layers

29 دقیقهدرس پنجاهم: Pen Tool

Pen Tool

Draw and Painting

Path Panel - Shape - Path - Pixels Fill/ Stroke

24 دقیقهدرس پنجاه و یکم: Shape Layers

Shape Layers

Draw and Painting

Rectangle/Ellipse and

21 دقیقهدرس پنجاه و دوم: Working with Colors in Layers

Working with Colors in Layers

Layer Blend Mode

Working with Layers – Brush and …

42 دقیقهدرس پنجاه و سوم: Transform

Transform

Transformation

Scale/Rotate/Skew/Distort/Perspective/Warping

7 دقیقهدرس پنجاه و چهارم: Transform Selection

Transform Selection

Transformation

11 دقیقهدرس پنجاه و پنجم: Content Aware Scale

Content Aware Scale

Transformation

27 دقیقهدرس پنجاه و ششم: Content Aware

Content Aware

Image Repair and Restoration

Fill

11 دقیقهدرس پنجاه و هفتم: Content Aware Move Tool

Content Aware Move Tool

Image Repair and Restoration

20 دقیقهدرس پنجاه و هشتم: Retouch and Restore Tools

Retouch and Restore Tools

Image Repair and Restoration

Clone Stamp/Spot/Healing Brush/Patch Tool

17 دقیقهدرس پنجاه و نهم: Dodge and Burn Image Areas

Dodge and Burn Image Areas

Image Adjustment Tools

Dodge/Burn/Sponge

8 دقیقهدرس شصتم: Blurring and Sharpen Image Areas

Blurring and Sharpen Image Areas

Image Adjustment Tools

Blur/Sharpen/Smudge

8 دقیقهدرس شصت و یکم: Identifying Colors/Selections

Identifying Colors/Selections

Channels

12 دقیقهدرس شصت و دوم: Alpha Channels

Alpha Channels

Identifying Colors/Selections

Saving Selection/Areas of Color

16 دقیقهدرس شصت و سوم: Luminosity mask

Luminosity mask

Identifying Colors/Selections

13 دقیقهدرس شصت و چهارم: Place Linked/Place Embedded

Place Linked/Place Embedded

Working with External Files

5 دقیقهدرس شصت و پنجم: Auto Adjustments

Auto Adjustments

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

Tone/ Contrast / Color

6 دقیقهدرس شصت و ششم: Histogram

Histogram

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

Understanding Information

5 دقیقهدرس شصت و هفتم: Brightness/Contrast

Brightness/Contrast

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

28 دقیقهدرس شصت و هشتم: Levels & Curves

Levels & Curves

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

Adjusting Tonal Balance

5 دقیقهدرس شصت و نهم: Exposure

Exposure

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

7 دقیقهدرس هفتادم: Vibrance

Vibrance

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

13 دقیقههفتاد و یکم: Hue/Saturation

Hue/Saturation

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

7 دقیقهدرس هفتاد و دوم: Color Balance

Color Balance

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

10 دقیقهدرس هفتاد و سوم: Black and White

Black and White

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

7 دقیقهدرس هفتاد و چهارم: Photo Filter

Photo Filter

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

10 دقیقهدرس هفتاد و پنجم: Channel Mixer

Channel Mixer

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

12 دقیقهدرس هفتاد و ششم: Color Lookup

Color Lookup

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

LUT

9 دقیقهدرس هفتاد و هفت: Invert - Posterize - Threshold - Desaturate

Invert - Posterize - Threshold - Desaturate

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

12 دقیقهدرس هفتاد و هشتم: Gradient Map

Gradient Map

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

9 دقیقهدرس هفتاد و نهم: Selective Color

Selective Color

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

8 دقیقهدرس هشتادم: Shadow/Highlights

Shadow/Highlights

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

10 دقیقهدرس هشتاد و یکم: Match Color

Match Color

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

8 دقیقهدرس هشتاد و دوم: Replace Color

Replace Color

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

Color Replacement Tool

5 دقیقهدرس هشتاد و سوم: Equalize

Equalize

Adjustment - Correcting & Enhancing Image

22 دقیقهدرس هشتاد و چهارم: Non-Destructive Combine Layers

Non-Destructive Combine Layers

Smart Objects

17 دقیقهدرس هشتاد و پنجم: Stack Mode

Stack Mode

Smart Objects

11 دقیقهدرس هشتاد و ششم: Working with Filter Mask

Working with Filter Mask

Smart Objects

14 دقیقهدرس هشتاد و هفتم: Layer Comps

Layer Comps

Smart Objects

18 دقیقهدرس هشتاد و هشتم: Puppet Warp

Puppet Warp

Warping Images

14 دقیقهدرس هشتاد و نهم: Perspective Warp

Perspective Warp

Warping Images

39 دقیقهدرس نودم: Type Formatting

Type Formatting

Type Tools

Character, Paragraph, Glyph

10 دقیقهدرس نود و یکم: Blending Options

Blending Options

Layer Style

Blend If

34 دقیقهدرس نود و دوم: Layer Style

Layer Style

Layer Style

7 دقیقهدرس نود و سوم: Applying Filters

Applying Filters

Filters

Smart Filters

23 دقیقهدرس نود و چهارم: Neural Filters

Neural Filters

Filters

29 دقیقهدرس نود و پنجم: Filter Gallery

Filter Gallery

Filters

11 دقیقهدرس نود و ششم: Adaptive Wide Angle

Adaptive Wide Angle

Filters

9 دقیقهدرس نود و هفتم: Lens Correction

Lens Correction

Filters

20 دقیقهدرس نود و هشتم: Liquify

Liquify

Filters

28 دقیقهدرس نود و نهم: Vanishing Point

Vanishing Point

Filters

4 دقیقهدرس صدم: 3D Filter

3D Filter

Filters

30 دقیقهدرس صد و یکم: Blur

Blur

Filters

9 دقیقهدرس صد و دوم: Lens Blur

Lens Blur

Filters

33 دقیقهدرس صد و سوم: Blur Gallery

Blur Gallery

Filters

12 دقیقهدرس صد و چهارم: Distort

Distort

Filters

8 دقیقهدرس صد و پنجم: Displace

Displace

Filters

17 دقیقهدرس صد و ششم: Polar Coordinates

Polar Coordinates

Filters

11 دقیقهدرس صد و هفتم: Noise

Noise

Filters

15 دقیقهدرس صد و هشتم: Pixelate

Pixelate

Filters

12 دقیقهدرس صد و نهم: Render

Render

Filters

15 دقیقهدرس صد و دهم: Flame - Picture Frame - Tree

Flame - Picture Frame - Tree

Filters

12 دقیقهدرس صد و یازدهم: Lighting Effects

Lighting Effects

Filters

13 دقیقهدرس صد و دوازدهم: Sharpen

Sharpen

Filters

23 دقیقهدرس صد و سیزدهم: Stylize

Stylize

Filters

6 دقیقهدرس صد و چهاردهم: Video

Video

Filters

17 دقیقهدرس صد و پانزدهم: Other

Other

Filters

8 دقیقهدرس صد و شانزدهم: HSB/HSL

HSB/HSL

Filters

23 دقیقهدرس صد و هفدهم: Introduction

Introduction

Camera Raw

Non-Destructive Editing for Raw, jpg and tiff Files

18 دقیقهدرس صد و هجدهم: HDR Toning

HDR Toning

HDR

17 دقیقهدرس صد و نوزدهم: Double Exposure

Double Exposure

Project and Technics

10 دقیقهدرس صد و بیستم: Photo Montage and Composition

Photo Montage and Composition

Project and Technics

5 دقیقهدرس صد و بیست و یکم: Type Effect

Type Effect

Project and Technics

Typography

15 دقیقهدرس صد و بیست و دوم: Levitation Effect

Levitation Effect

Project and Technics

23 دقیقهدرس صد و بیست و سوم: Poster Design

Poster Design

Project and Technics

18 دقیقهدرس صد و بیست و چهارم: Portrait Retouching

Portrait Retouching

Project and Technics

18 دقیقهدرس صد و بیست و پنجم: Dispersion Effect

Dispersion Effect

Project and Technics

29 دقیقهدرس صد و بیست و ششم: Under Water

Under Water

Project and Technics

20 دقیقهدرس صد و بیست و هفتم: Keyboard Shortcuts

Keyboard Shortcuts

Project and Technics

5 دقیقهدرس صد و بیست و هشتم: Whitening Teeth

Whitening Teeth

Project and Technics

11 دقیقهدرس صد و بیست و نهم: Printing Option

Printing Option

Printing

16 دقیقهدرس صد و سی ام: Time Line Panel - Exporting to Video

Time Line Panel - Exporting to Video

Time Line Animation

Time Line Panel - Exporting to Video - GIF

12 دقیقهدرس صد و سی و یکم: Actions

Actions

Automating Features

Recording Repeatable steps - Conditional actions - Tool Recording

10 دقیقهدرس صد و سی و دوم: Modeling

Modeling

3D

3D Panel

شامل بیش از 30 ساعت آموزش حرفه ای و کاربردی فوتوشاپ 2021